— Adatkezelési tájékoztató (archiválva: 2020.01.31.)

Adatkezelő megnevezése:                                          BAT Pécsi Dohánygyár Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:                                   01 09 180925

Adatkezelő székhelye:                                                 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.

Adatkezelő e-elérhetősége:                                        tel.: +36-1/457-1400

Adatkezelő képviselője:                                              Orosz Zoltán Ferenc ügyvezető

Belső adatvédelemért felelős neve:                          Dr. Bézsenyi Bernadett

Elérhetősége:                                                                [email protected]

 

Ezt a weboldalt a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. megbízásából a 1024 Budapest, Retek u. 21-27. cím alatt bejegyzett Clair & Curtis Communication Kft. (adószám: 13974787-2-41) üzemelteti.

I. A Tájékoztató célja és hatálya

A BAT Pécsi Dohánygyár Kft. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) részéről a www.mindenamivype.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) megvalósuló adatkezeléssel összefüggésben az alábbiakról tájékoztatjuk:

A Társaság jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR. 12. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatóval a Társaság biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát.

Jelen Tájékoztatót és a Honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat az Adatkezelő jogosult időről időre, különböző frissítések miatt, egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül módosítani. Erre való tekintettel ajánlott a Honlap rendszeresen történő látogatása és a változások elfogadhatóságának figyelemmel kísérése.

Utolsó frissítés időpontja: 2019.09.25.

 

II. Fogalom meghatározások

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve jogszabályi rendelkezések alapján kötött szerződést is – személyes adatok feldolgozását végzi;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adaton végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen, de nem kizárólagosan gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint a személyes adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép, stb.) rögzítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adat kezelésének célját meghatározza, az Adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Érintett: a bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelt hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

Harmadik személy: az olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval;

Hatóság: az információs önrendelkezési jog, az információszabadság és a személyes adatok védelmének biztosítása, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok jogos hozzáférhetősége érdekében alaptörvényi rendelkezésnek megfelelően létrehozott Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amelynek feladata e jogok érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése;

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Személyes adat: bármely adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy (Érintett) közvetett vagy közvetlen módon azonosíthatóvá válik;

Szolgáltatás: Az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetőek a honlapon.


III. A Honlapon megvalósuló adatkezelések

 

   1. Hírlevélre történő feliratkozás

A Honlapon a hírlevére történő feliratkozás a Vype Klubba történő regisztrációtól elkülönült feliratkozáshoz kötött. Az érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva és megfelelő tájékoztatását követően önkéntesen, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Az érintettek köre: www.mindenamivype.hu Honlapot felkereső felhasználók, akik a Vype hírlevelére feliratkoztak.

Az adatkezelések célja: a hírlevélre feliratkozott felhasználók tájékoztatása e-mail üzenetben a Vype termékekről, aktualitásokról, promóciókról

Az adatkezelések jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti, az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

A Hírlevélről történő leiratkozás:

Önkorlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevél küldéséről. Ebben az esetben minden – a hírlevél küldéséhez szükséges – személyes adatát töröljük nyilvántartásunkból és további hírlevél üzenetekkel nem keressük meg.

A hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható az alábbiak szerint, amely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét:

   • a hírlevelünk végén elhelyezett leiratkozó link segítségével,
   • postai úton: az adatkezelő székhelyére küldött levelében,
   • elektronikus úton: [email protected] e-mail címre küldött üzenetben.

Adattárolás módja: elektronikus

 

   1. Üzenet küldése a honlapon keresztül

A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy a Társaság által üzemeltetett honlapon keresztül a felhasználó felvegye a Társasággal a kapcsolatot. Egy nyomtatvány kitöltésével a felhasználó megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat.

Az érintettek köre: www.mindenamivype.hu Honlapot felkereső felhasználók

Az adatkezelés célja: a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti, az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, az érintett által esetlegesen megadott további adatok

Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás nyújtásához, panasz kezeléséhez, illetve kérdés megválaszolásához szükséges mértékben és időtartamban

Adattárolás módja: elektronikus

Abban az esetben, amennyiben az üzenetküldés fogyasztói panasznak minősül, az adatkezelésre az alábbi rendelkezések irányadók:

Az érintettek köre: a www.mindenamivype.hu Honlapot felkereső felhasználók

Az adatkezelés célja: panaszkezelés

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) c) szerint az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

A kezelt adatok köre: az ügyfél neve, e-mail címe, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett termék megnevezése és azonosítószáma, az ügyféllel való kapcsolattartási telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet, a válasz másolati példányát öt évig megőrzi [A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban Fgytv.) 17/A. § (7) és 17/B. § (3) alapján]

Adattárolás módja: elektronikus

 

   1. A Honlapon történő regisztráció

A Társaság a Honlapon lehetőséget biztosít a Vype e-cigaretta készülékkel rendelkezők részére a Vype Klubba történő regisztrációra. Regisztrálni az a felhasználó tud, aki 18. életévét betöltötte, a Társaság által forgalmazott valamely Vype e-cigaretta készüléket vásárolt, a készülékre vonatkozó érvényes jótállással rendelkezik, és a regisztrációkor feltölti a vásárolt termék kódját, a vásárlást igazoló blokkot, valamint megadja a vásárlás dátumát.

Az érintettek köre: www.mindenamivype.hu Honlapot felkereső és a fentiek szerint Vype készülékkel rendelkező felhasználók

Az adatkezelés célja: a Vype Klub felületen történő regisztráció, az oldalon regisztrált felhasználók számára elérhető funkciók használata (pl.egyedi tartalmak, cikkek, nyereményjátékok)

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti, az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, születési idő, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó regisztrációjának törléséig, vagy inaktivitás esetén az utolsó bejelentkezést követő 2 év

Adattárolás módja: elektronikus

 

   1. Piackutatás

A Társaság a vevői elégedettség felmérésének, valamint a termékeinek fejlesztése céljából a regisztrációkor önkéntesen megadott adatok alapján, online kitölthető kérdőívek elérhetőségének e-mailben történő megküldésével és telefonos megkereséssel piackutatást végezhet.

Az érintettek köre: www.mindenamivype.hu Honlapon regisztrációval rendelkező felhasználók, akik a piackutatási célú megkeresésekhez önkéntesen és kifejezetten hozzájárultak

Az adatkezelés célja: a Társaság vevői elégedettségének felmérése, a Társaság arculatának javítása, ezzel kapcsolatban gazdasági teljesítményének erősítése, termékeinek, szolgáltatásainak fejlesztése céljából

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti, az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, amelyet az érintett a regisztrációkor, a hozzájárulás megadására szolgáló jelölőnégyzet kitöltésével ad meg

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, érintett neme, irányítószám, a regisztrációkor, valamint a piackutató által meghatározott piackutatási kérdőíven szereplő kérdésekre adott válaszok. A piackutatás eredményeként létrejövő elemzések már nem tartalmaznak személyes adatokat, azok anonimizálásra kerülnek az adatfeldolgozó által.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig vagy a regisztrációjának törléséig. Az anonimizált adatokat, elemzéseket, amelyek nem tartalmaznak személyes adatokat, a Társaság korlátlan ideig felhasználhatja.

Adattárolás módja: elektronikus

 

   1. Kiterjesztett gyártói jótállás

A Társaság a Vype Klubba regisztráló felhasználók Vype e-cigaretta készülékeire 6 hónap kiterjesztett gyártói jótállást biztosít.

Az érintettek köre: www.mindenamivype.hu Honlapon regisztrációval rendelkező felhasználók, akik Vype e-cigaretta készülékkel és arra vonatkozó érvényes gyártói jótállással rendelkeznek

Az adatkezelés célja: a Vype készülékkel rendelkező fogyasztók részére kiterjesztett jótállás biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

A kezelt adatok köre: név, vásárlással kapcsolatos adatok

Az adatkezelés időtartama: a kiterjesztett jótállás megszűnése után legfeljebb 5 évig

Adattárolás módja: elektronikus

 

   1. Telefonos ügyfélszolgálat

A Társaság az általa forgalmazott Vype termékekkel kapcsolatos panaszok kezelése és kérdések megválaszolása céljából telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltet. Az ügyfélszolgálatot megbízás alapján a CloudAgents Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., adószám: 22974211-2-43) látja el.

Az érintett minden megadott adatát a Társaság rögzíti adatbázisában. Abban az esetben, ha az ügyfél több adatot ad meg, mint ami az adott ügy elintézéséhez feltétlenül szükséges, a Társaság az adatminimalizálás céljából a felesleges adatokat törli.

A Társaság az Fgytv. 17/B. § (3) szerinti telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálatot üzemeltet. A Társaság minden, az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a felhasználó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzít. Minden hangfelvételt egyedi azonosítószámmal lát el, amelyet öt évig megőriz.

A hangfelvételt a felhasználó kérésére díjmentesen bocsátja a felhasználó rendelkezésre.

A Társaság a hangfelvétel készítésével, megőrzésével és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségéről, továbbá az egyedi azonosítószámról a felhasználót a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatja.

A Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Az érintettek köre: a telefonos ügyfélszolgálatot felkereső felhasználók

Az adatkezelés célja: panaszkezelés

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) c) szerint az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

A kezelt adatok köre: az ügyfél neve, lakcíme, levelezési címe, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, az ügyfél panaszának részletes leírása, a hívás egyedi azonosító száma, a panasszal érintett termék megnevezése és azonosítószáma, az ügyféllel való kapcsolattartási e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet, a válasz másolati példányát és az egyedi azonosítószámmal ellátott hangfelvételt öt évig megőrzi [Fgytv. 17/A. § (7) és 17/B. § (3)]

Adattárolás módja: elektronikus

 

IV. Kiskorúak védelme

Honlapunkon található információk nem kiskorúak részére szólnak. Adatkezelések során nem gyűjtünk adatot olyan személyekről, akik nem töltötték be 18. életévüket.

 

V. Adatfeldolgozó igénybevétele

Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi el, az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbi adtakezelési tevékenységek ellátására:

   • honlap üzemeltetése, hírlevél küldése, piackutatási tevékenység végzése: Clair & Curtis Communication Kft. (székhely: 1024 Budapest, Retek u. 21-27.; adószám: 13974787-2-41)
   • telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetése: CloudAgents Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., adószám: 22974211-2-43)

Az Adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére az érintettek előzetes tájékoztatását követően, amely történhet a jelen Adatvédelmi tájékoztató megfelelő módosításával és Honlapon történő közzétételével is.

 

VI. Adatbiztonság

Honlapunkon megtesszük a szükséges lépéseket a számítógépéről eljuttatott személyes adatok védelme érdekében, így különösen az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Tájékoztatjuk, hogy megfelelő tűzfal- és jelszavas védelemmel ellátott adathálózatokat használunk, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az internetes adatátvitel nem lehet tökéletesen biztonságos vagy hibátlan. A jelszavak, azonosítók vagy más speciális hozzáférési módok biztonságáért Ön felel, kivéve, ha a kárt az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozta.

 

VII. Az érintett jogai

Ön jogosult kérelmezni az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

   1. Tájékoztatáshoz való joga

Az Ön részére jelen Adatkezelési tájékoztatóval biztosítjuk, az előzetes és megfelelő tájékoztatást adatkezelési tevékenységünkről az önkéntes adatkezelési hozzájárulásának megadása előtt.

   1. Az Érintett hozzáférési joga

Ön jogosult ahhoz, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy kezeli-e az Adatkezelő az Ön személyes adatait.

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az alábbiakról:

   • az általunk kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azok forrásáról,
   • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
   • az adatkezelés időtartamáról, személyes adatok tárolásának időtartamáról,
   • az Ön azon jogáról, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
   • az igénybevett adatfeldolgozók által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatfeldolgozás céljáról, jogalapjáról és az adatfeldolgozás időtartamáról,
   • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
   • az esetleges adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
   • adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Az Ön megkeresésére a GDPR irányadó rendelkezései alapján maximum 1 hónapon belül válaszolunk. Amennyiben a tájékoztatást megtagadjuk, úgy 1 hónapon belül írásban közöljük a tájékoztatás elmaradásának okát továbbá tájékoztatjuk Önt, hogy mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt valamint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű a tájékoztatást megtagadhatjuk, illetve adminisztrációs díjat számolhatunk fel a tájékoztatás megadásáért.

   1. Az Érintett helyesbítéshez való joga:

Ön kérheti az Adatkezelőtől a pontatlanul kezelt adatainak helyesbítését, továbbá a hiányos adatok kiegészítését. Az Adatkezelő az Ön kérésének beérkezést követően indokolatlan késedelem nélkül intézkednek.

   1. Érintett törléshez való joga („az elfeledtetéshez való jog”):

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék az Önre vonatkozó személyes adatokat.

   1. Érintett adatkezelés korlátozásához való joga:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést különösen az alábbiak esetén:

   • amennyiben Ön vitatja adatai pontosságát, azon időtartamra, amíg ellenőrizzük azt,
   • az adatkezelés jogellenes, és Ön törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
   • már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
   • amennyiben Ön az adatkezelése ellen tiltakozik, azon időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdeke elsőbbséget élvez-e az érintett jogos érdekével szemben.
   1. Érintett adathordozhatósághoz való joga:

Ön kérheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön részére átadjuk és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

   1. Érintett tiltakozáshoz való joga

Tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét 15 napon belül megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük és a kezelt személyes adatokat zároljuk, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Amennyiben a meghozott döntésünkkel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

   1. Érintett tiltakozása közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

   1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

   • a közöttünk lévő szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
   • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
   • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Kérjük, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített jogai érvényesítésére vonatkozó minden kérelmet az alábbi elérhetőségeken jelezzen:

   • postai úton: az Adatkezelő székhelyére küldött tértivevényes- ajánlott levelében,
   • elektronikus úton: az [email protected] e-mailcímre küldött üzenetben.
   1. Jogorvoslati lehetőségek

Javasoljuk, hogy a hatósági, illetve a bírósági jogorvoslati lehetőségek igénybevétele előtt az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, észrevételével vagy panaszával forduljon az Adatkezelő munkatársaihoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

   • postai úton: az Adatkezelő székhelyére küldött levelében,
   • elektronikus úton: az [email protected] e-mailcímre küldött üzenetben.

Bírósághoz fordulás joga:

Ön jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az Ön választása szerint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Ön jogainak megsértése esetén jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni az alábbi elérhetőségeken:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1/391-1400

Fax: +36 1/391-1410

E-mail: [email protected]

Honlap: http://www.naih.hu

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szabályai az irányadóak.