— Adatkezelési tájékoztató fogyasztói kutatásról (archiválva: 2020.11.03.)

BAT Pécsi Dohánygyár Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelési tájékoztató fogyasztói kutatásról

2020. június 13.

Utolsó módosítás: 2020. július 9.

 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A BAT Pécsi Dohánygyár Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban a „BAT”) fogyasztói kutatást végez, melynek során a BAT termékei fogyasztóinak elégedettségét, elvárásait és szokásait méri fel, és ezeket az adatokat a BAT termékek és szolgáltatások fejlesztésére használja fel. Ennek során a fogyasztói kutatásban részt vevő személyekkel („érintett(ek)”) kapcsolatban az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat kezel.

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) ezeknek a személyes adatoknak a kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást.

A BAT elérhetőségei:

Székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. 3. em.

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-180925

E-mail címe: [email protected], [email protected]

Weboldala: www.bat.hu, www.mindenamivype.hu

 

2. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉSI CÉLOK

A BAT által kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés időtartama, valamint a címzettek köre az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra.

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatok köre Adatmegőrzési idő
Telefonos fogyasztói kutatás. A GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontja: az érintett önkéntes hozzájárulása, amit az érintett a mindenamivype.hu oldalon adott meg a Vype Klubba történő regisztrációkor vagy a telefonos ügyfélszolgálattal történt beszélgetés során.

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A hívás ténye és időpontja, a hívott személy neve és telefonszáma, a fogyasztói kutatás során feltett kérdésekre adott válaszok. Ha az érintett visszavonja személyes adatai kezeléséhez (a fogyasztói kutatásban való részvételhez) adott hozzájárulását, a BAT a fogyasztói kutatást az érintett vonatkozásában nem folytatja tovább, és a fogyasztó személyes adatait törli.

 

Ha az érintett nem vonja vissza hozzájárulását, az adatmegőrzési idő az alábbiak szerint alakul:

 

A BAT a kérdésekre adott válaszokat a telefonos megkeresés során rögzíti és 1 napon belül anonimizálja, így a válaszok a továbbiakban nem lesznek az érintetthez köthetők.

 

A hívás ténye és időpontja, a hívott személy neve és telefonszáma a hívást követő 3 hónap elteltével kerül törlésre. Általában ez az az idő, amíg a BAT a fogyasztói kutatást lefolytatja, és már nem kell nyilvántartania, hogy a hívás megtörtént.

Hangfelvétel készítése a BAT telefonos ügyfélszolgálatával folytatott telefonbeszélgetésről, ha az érintett hozzájárul.

 

Ennek célja: az érintett által a fogyasztói kutatás során adott kérdésekre adott válaszok gyorsabb és pontos rögzítése.

A GDPR 6. cikk 1. a) pontja – az érintett önkéntes hozzájárulása a hangfelvétel készítéséhez.

 

Ha az érintett nem járul hozzá a hangfelvétel készítéséhez, a BAT telefonos ügyfélszolgálatának munkatársa a fogyasztói kutatás során feltett kérdésekre adott válaszokat saját maga rögzíti a BAT rendszerében. Az érintett számára a válaszadás így időben tovább tarthat, mintha az ügyfélszolgálat munkatársa utólag, hangfelvétel alapján rögzítené a válaszokat.

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ha az érintett hozzájárul, a BAT telefonos ügyfélszolgálata hívása esetén rögzíti az érintett telefonszámát és a beszélgetést, ideértve a beszélgetés során az érintett által adott válaszokat és egyéb személyes adatokat, valamint a hívás egyedi azonosítószámát. Ha az érintett visszavonja a hangfelvétel elkészítéséhez adott hozzájárulását, a BAT a hangfelvételt törli. Az érintett kérheti külön a hangfelvétel törlését is – ebben az esetben a BAT jogosult kérni, hogy az érintett külön adja meg elérhetőségeit a fogyasztói kutatásban résztvevő érintettek részére járó ajándékeljuttatása érdekében.

 

Ha az érintett nem vonja vissza hozzájárulását, az adatmegőrzési idő az alábbiak szerint alakul:

 

A hangfelvétel a hívás megtörténtét követő 3 hónap elteltével kerül törlésre. Általában ez az az idő, amíg a BAT a fogyasztói kutatást lefolytatja, és már nem szükséges számára a válaszokat tartalmazó hangfelvétel.

 

Emailes fogyasztói kutatás a www.mindenamivype.hu oldalon az általános hírlevélre feliratkozott személyek körében.

 

Az ehhez kapcsolódó jogos érdek: az érintett fogyasztók elégedettségének, elvárásainak és szokásainak megismerése, és ezek segítségével a BAT termékeinek és szolgáltatásainak a fejlesztése.

 

A jogos érdeken alapuló adatkezeléshez tartozó érdekmérlegelési tesztet a BAT kérésre az érintettek rendelkezésére bocsátja.

 

GDPR 6. cikk (1) f) pontja – az adatkezelés a BAT jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a BAT nem kezeli tovább,kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Az érintett címzett neve és email címe. A BAT a fogyasztói kutatást az úgynevezett „Google Forms”-on keresztül végzi. Az érintettek egy linket kapnak emailben a formanyomtatványhoz, amiben meg tudják adni a válaszaikat. Magukat a fogyasztói kutatás során feltett kérdésekre adott válaszokat a BAT nem tudja az érintettekhez kötni.

 

A Google Forms használatával kapcsolatos információk elérhető itt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Ha az érintett tiltakozik személyes adatai kezelése (a fogyasztói kutatásban való részvétel) ellen, a BAT a fogyasztói kutatást az érintett vonatkozásában nem folytatja tovább, és a fogyasztó személyes adatait törli.

 

Ha az érintett nem tiltakozik az adatkezelés ellen, az adatmegőrzési idő az alábbiak szerint alakul:

 

Az email elküldésének ténye és időpontja 3 hónap elteltével kerül törlésre. Általában ez az az idő, amíg a BAT a fogyasztói kutatást lefolytatja, és már nem kell nyilvántartania, hogy az email elküldésre került.

Weboldalon keresztül történő fogyasztói kutatás. A weboldalon keresztül történő fogyasztói kutatás esetén a BAT csak az érintett életkorét és a nemét rögzíti, így az érintett a fogyasztói kutatás során feltett kérdésekre adott válaszok alapján nem azonosítható – személyes adatainak kezelésére tehát nem kerül sor.

 

A BAT a weboldalon keresztül történő fogyasztói kutatást az úgynevezett „Google Forms”-on keresztül végzi. A Google Forms használatával kapcsolatos információk elérhető itt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A telefonos fogyasztói kutatásban résztvevő érintett részére az általa választott ajándék postai úton történő eljuttatása. A GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján az adatkezelés az ajándék eljuttatására vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

Postai küldemények esetén a küldeményt a Magyar Posta Zrt. Országos Logisztikai Központ (OLK) (2040 Budaörs, Gervay M. u. 9-11.) szállítja ki. A társaság önálló adatkezelőként jár el, a postai küldemények kézbesítésére irányadó szabályok szerint.

Az érintett neve, kézbesítési címe

 

A BAT ezeket az adatokat a kérdőívre adott válaszoktól elkülönülten kezeli és tárolja.

A kézbesítést követő 1 év. Általában ez az az idő, amíg a kézbesítéssel kapcsolatos esetleges panaszokat ki kell vizsgálni és meg kell oldani.

 

3. ADATFELDOLGOZÓK

A BAT az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére az alábbi szerződéses partnereket veszi igénybe. A szerződéses partner úgynevezett „adatfeldolgozóként” jár el: a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat a BAT nevében kezeli.

A BAT csakis olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy a GDPR követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is. Az adatfeldolgozóra háruló konkrét feladatokat és felelősségeket a BAT és az adatfeldolgozó közötti szerződés szabályozza. Az adatkezelésnek a BAT nevében való elvégzését követően az adatfeldolgozó a BAT választása szerint visszaszolgáltatja vagy törli a személyes adatokat, kivéve, ha az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog előírja azok tárolását.

Clair & Curtis Communication Kft. (székhely: 1024 Budapest, Retek u. 21-27.; adószám: 13974787-2-41; (06 1) 450 1400, https://clairandcurtis.com/): piackutatási és hírlevél adatbázis kezelése, e-mailes megkeresések kiküldése, hozzáférés a Google Forms kérdőívhez.

United Call Centers Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. II. em.; cégjegyzékszám: 05-09-018137; adószám: 11843157-2-05; https://unitedcallcenters.hu/): a telefonos megkeresések megvalósítása, a kérdésekre adott válaszok rögzítése.

A Clair & Curtis Communication Kft. a hírleveleket a The Rocket Science Group LLC (Atlanta, Georgia 30308, 675 Ponce De Lean Ave NE, Suite 5000, Amerikai Egyesült Államok) Mailchimp elnevezésű rendszerének igénybevételével küldi. A szolgáltatás során a személyes adatok az Amerikai Egyesült Államokban is kezelhetők, aminek a jogszabályai nem biztosítják a GDPR által meghatározott megfelelő adatvédelmi szintet. A The Rocket Science Group LLC azonban a Clair & Curtis Communication Kft. által igénybe vett hírlevélszolgáltatással összefüggésben az Európai Unió Bizottsága 2016/1250 számú határozata szerinti EU-USA Privacy Shield intézkedéseknek való alávetésével biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Ezzel kapcsolatban további információ érhető el itt:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

 

4. AZ ÉRINTETTEK ADATVÉDELMI JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket.

Ha valamely érintett személy gyakorolja a GDPR-ban meghatározott adatvédelmi jogait, a BAT a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján (jogi kötelezettség teljesítése) a megkereséssel kapcsolatos adatokat megőrzi. Ennek célja, hogy a BAT az érintetti jogok gyakorlását lehetővé tegye, és a megkereséssel kapcsolatos lépéseket dokumentálja – így különösen azt, ha valaki tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, vagy visszavonta adatkezelési hozzájárulását. Például: ha az érintett e-mailben kéri az összes adata törlését a GDPR alapján, és ezt a BAT teljesíti, akkor magát a törlést kérő e-mailt ettől függetlenül megőrzi.

 

 • A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a BAT-tól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a BAT

 • milyen személyes adatait;
 • milyen jogalapon;
 • milyen adatkezelési cél miatt;
 • mennyi ideig kezeli;

továbbá, hogy a BAT kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; milyen forrásból származnak a személyes adatai; a BAT alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A BAT az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a BAT köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 

 • A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a BAT módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a BAT a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a BAT korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a BAT arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

 

 • A tiltakozáshoz való jog

A BAT kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataik jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a BAT nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 • A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a BAT indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a BAT gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 5. a személyes adatokat a BAT-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha a BAT nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatot a BAT nem köteles törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, a BAT-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 3. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a BAT rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a BAT az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

A jelen tájékoztatóban megjelölt célból történő adatkezelés tekintetében az érintettet – figyelemmel annak jogalapjára – nem illeti meg az adathordozhatósághoz való jog.

 

 • Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a BAT a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor – panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: [email protected], honlap: www.naih.hu), vagy – lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a BAT székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. A BAT székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Archívum:

Adatkezelési tájékoztató 2020.07.10.-ig érvényes változata